วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2551

เป้าหมาย คือ “ประชาชน”

เป้าหมายเดียวในการทำงานคือ “ประชาชน” เราทำได้ ได้ทำมาแล้ว และจะขอทำต่อไป ด้วยมุ่งมั่นและตั้งใจ คือ.....
@@1.มีอาชีพเสริมและรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต
@@@-ปลูกยางพาราโดยพลัน -ปาล์มน้ำมันเร่งอุดหนุน
@@@-เพิ่มงบเข้ากลุ่มกองทุน -สนับสนุนOTOP ให้โด่งดัง
@@@-กลุ่มพลังประชาชนมีงานทำ
@@2.ให้บริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
@@@@@@@@@๑-สร้างถนนลาดยาง -ก่อสร้างคอนกรีตและลูกรัง -น้ำประปาเต็มถัง
@@@@@@@@@-๑แหล่งน้ำ...ห้วยหนอง...คลอง...ต้องปรับปรุง
@@@@@@@@@-๑เร่งบำรุงถนนหนทาง -สองข้างทางข้าวเต็มนา - แหล่งพันธุ์ปลาต้องฟื้นฟู
@@3.มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณค่า
@@@-ฟื้นฟูศิลปะ...วัฒนธรรม...ประเพณี...วิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ดีงาม
@@@-ศาสนา...วัด...อาราม...ต้องร่วมคิด -ยาเสพติดต้องจัดการ
@@@-ศึกษาดูงาน...การท่องเที่ยว...ทำต่อไป
@@@-เร่งใส่ใจการศึกษา...โรงเรียนกีฬาต้องยิ่งใหญ่
@@@-ส่งเสริมสุขภาพคนทั่วไป -ที่ทิ้งขยะเร่งทำให้
@@@-กีฬาเด็ก ผู้ใหญ่...ต้องยั่งยืนและโด่งดัง

ไม่มีความคิดเห็น: