วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ความสำเร็จองค์กร ความสำนึก

กราบเรียน ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
...........เป็นวาระที่ 2 ที่คณะพวกเราเข้ามาบริหาร – จัดการ อบจ.นครพนม อันเป็น องค์กรสาธารณะขนาดใหญ่ของจังหวัด เข้ามาด้วยฉันทานุมัติของประชาชน ผู้รอความหวัง ด้วยศรัทธาต่อคณะเรา,ด้วยจิตคาราวะขอน้อมรับต่อศรัทธานั้น และขอตั้งตนภายใต้กรอบของอำนาจหน้าที่ ตามภาระหน้าที่พี่น้องมอบหมาย โปรดให้ความเมตตาและชี้แนะชี้นำพวกเราต่อไปด้วยครับ
ด้วยจิตคารวะ ด้วยจิตคารวะ ด้วยจิตด้วยจิตคารวะ ...........“ ครูไก่ อารมณ์ ”

ด้วยจิตคาในโอกาสที่พบกันครั้งแรกของวารสาร อบจ.นครพนม เพื่อเป็นสื่อให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้รู้จักตัวตนของ อบจ.ที่แท้จริง และใกล้ชิดยิ่งขึ้นขออนุญาตนำเสนอสาระเบาๆ สำหรับการสู้ชีวิตด้วยตนเอง “ มองแต่แง่ดีของงาน สร้างความสำราญให้ชีวิต ” กว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตคนเราคือการทำงาน ดังนั้นหากไม่มีความสุขกับการทำงาน ก็เท่ากับว่าเราสูญเสียชีวิตที่มีความสุขไปถึงครึ่งหนึ่ง เพื่อชีวิตที่มีแต่ความสุข คนเราจะต้องมีสุขภาพจิตและวิธีคิดที่ดีต่อตัวเอง ซึ่งแนวทางการสร้างสุขภาพจิตและวิธีที่ดีต่อตนเอง เพื่อความก้าวหน้าและความสุขในการทำงานแต่ละวันนั้นนักจิตวิทยาได้สรุปไว้ให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้
@@@1. มองงานที่ทำอยู่ในแง่ดีเสมอ ไม่ว่างานจะหนักจะเบาอย่างไร พยายามหาส่วนดีของงานนั้นๆ มาชดเชยกับส่วนที่ไม่ดี
@@@2. ยอมรับความสามารถของตนเอง ไม่คิดน้อยเนื้อต่ำใจในความสามารถของตน
@@@3. ไม่คิดเอาเปรียบเพื่อร่วมงาน ใจกว้าง ช่วยเหลือตามกำลังของตนเท่าที่จะกระทำได้ด้วยความจริงใจ
@@@
4. พอใจในผลตอบแทนที่ได้รับ โดยไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่น
@@@5. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม โดยไม่เกี่ยงงอน
@@@6. ตั้งใจทำงานในวันเวลาปัจจุบันอย่างเต็มที่
@@@
7. ยอมรับสภาพ และปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ขององค์กรเสมอ ความสุขในการทำงานจะเกิดขึ้นได้โดยง่าย เมื่อพยายามสร้างสุขภาพจิตที่ดีมองแต่สิ่งที่ดีของงานและตนเอง ประพฤติตนไม่ดี ชีวิตไม่ก้าวหน้า
@@@สิ่งที่ขัดขวางความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มักเกิดจากความประพฤติของเราเอง ความประพฤติไม่ดีที่ทำให้ไม่ก้าวหน้าในการทำงาน มีดังนี้
@@@1. ลาป่วยและลากิจบ่อยจนเกินไป ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ไม่สนใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
@@@2. มาสายแค่กลับก่อน ทานข้าวก่อนเวลา กลับเข้าทำงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด
@@@3. ไม่สนใจงาน ชอบแอบหลับ หรือทำงานส่วนตัวในระหว่างเวลางาน
@@@4. พูดคุยโทรศัพท์เรื่องส่วนตัวบ่อยครั้ง และใช้เวลานาน
@@@5. นำปัญหาครอบครัว หรือปัญหาส่วนตัวมายังที่ทำงาน สร้างความรำคาญใจให้เพื่อนร่วมงานเสมอๆ
@@@6. ทำธุรกิจส่วนตัวในที่ทำงาน นำสินค้ามาขายเพื่อหากำไรส่วนตัว
@@@7. เล่นการพนัน หรือชอบหยิบยืมเงินทองของเพื่อร่วมงาน
@@@8. เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ยาก เห็นแก่ตัว แบ่งเป้นกลุ่ม ชอบเล่นการเมืองในสำนักงาน หรือแบ่งพรรคแบ่งพวก
@@@9. เจ้าชู้ คิดแต่เรื่องในทางชู้สาว


...........อย่าลืมว่า ความก้าวหน้าในอาชีพการงานขึ้นอยู่กับความประพฤติของเราอย่างแท้จริงเมื่อมีความประพฤติที่ดี ย่อมมีโอกาสก้าวหน้าเสมอ

ไม่มีความคิดเห็น: